Poziv za testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj

Slika /MUP-Ilustracije/uprava_za_materijalno_finacijsle_poslove_pexel_com_01.jpg

Testiranje će se održati dana 19. siječnja 2022. u 8 sati u prostorijama PU požeško-slavonske

  
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA
 
Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
objavljenog dana 29. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021,
te dana 30. prosinca 2021. godine na web stranicama Policijske uprave požeško-slavonske
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave,
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu požeško-slavonsku objavljuje
 
POZIV ZA TESTIRANJE   KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu požeško-slavonsku,
objavljenog dana 29. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 145/2021,
te dana 30. prosinca 2021. godine na web stranicama Policijske uprave požeško-slavonske
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
1.         Odjel za upravne poslove
 • upravni referent - 1 izvršitelj/ica
 
2.         Policijska postaja Pakrac
 • upravni referent  – 1 izvršitelj /ica
 
  
 
koje će se održati dana 19. siječnja 2022. godine u prostorijama Policijske uprave požeško-slavonske, Josipa Runjanina 1, Požega u 08.00 sati.
 
 • Kandidati testiranju i razgovoru mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/2021).
 
 • Točkom V. navedene Odluke propisano je kako se obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.
 
 • Točkom VII. navedene Odluke propisano je kako činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz točke I. i V. ove Odluke mogu dokazivati predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza, i to:
– da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
– da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
– da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec
– da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.
 
 • TESTIRANJE PO OBJAVLJENOM JAVNOM NATJEČAJU ODRŽAT ĆE SE SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
 
 
            Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave požeško-slavonske https://pozesko-slavonska-policija.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
 
5.        Testiranje za oba radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
Komisija za provedbu javnog natječaja

Stranica